Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2013

Γραμμική Β στη Βαυαρία; Linear B in Bavaria?

Σφραγίδα από ήλεκτρο που βρέθηκε το 2000 στην οχυρή ακρόπολη του Bernstorf και φέρει, κατά τα φαινόμενα, συλλαβογράμματα Γραμμικής Β γραφής. Amber seal found in 2000 in the fortified citadel of Bernstorf that seemingly bears sign-groups in Linear B. In 2000 the imposing fortified citadel of Bernstorf near Munich in Bavaria, which burned down in about 1300 B.C. or thereafter, and had already yielded a gold  treasure of vaguely Aegean appearance, produced  two amber seals that seemingly bear sign-groups in Linear B. Since these finds were so outlandish, they attracted little notice: indeed, the seals’ authenticity has been questioned, unfairly as it appears. However, a new reading of the signs suggests links with the slave-women called Ti-nwa-si-ja or Ti-nwa-ti-ja who appear in the Linear B archives of both Pylos and Knossos.

Το 2000 στην επιβλητική οχυρή ακρόπολη του Bernstorf, κοντά στο Μόναχο, η οποία καταστράφηκε από πυρκαϊά γύρω στο 1300 π.Χ. ή αργότερα και είχε ήδη αποδώσει ένα θησαυρό χρυσών αντικειμένων Αιγαιακής εμφάνισης, βρέθηκαν δύο σφραγίδες από ήλεκτρο που φέρουν, κατά τα φαινόμενα, συλλαβογράμματα Γραμμικής Β γραφής. Δεδομένου ότι αυτά τα ευρήματα ήταν ξενόφερτα, δεν έτυχαν ιδιαίτερης προσοχής. Η αυθεντικότητα των σφραγίδων μάλιστα αμφισβητήθηκε, από ό,τι φαίνεται άδικα.

Σε ομιλία του με τίτλο «Γραμμική Β στη Βαυαρία; Από τον θησαυρό του Bernstorf στο βασίλειο της Πύλου», στο πλαίσιο του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου, ο καθηγητής Richard Janko (Πανεπιστήμιο Michigan) θα υποστηρίξει ότι: «Μια νέα ανάγνωση των συλλαβογραμμάτων υποδεικνύει σύνδεση με ομάδα υπόδουλων γυναικών που εμφανίζονται στα αρχεία πινακίδων Γραμμικής Β γραφής, τόσο της Πύλου όσο και της Κνωσού, με την ονομασία Ti-nwa-si-ja ή Ti-nwa-ti-ja».

Θησαυρός χρυσών αντικειμένων Αιγαιακής εμφάνισης που βρέθηκαν στην οχυρή ακρόπολη του Bernstorf, κοντά στο Μόναχο. Gold treasure of vaguely Aegean appearance found in the fortified citadel of Bernstorf. It is suggested that both the seals and the treasure were the symbols of authority of a defunct Mycenaean town called Tinwanthos, whose women were enslaved when this town was incorporated into the kingdom of Pylos; the Pylian rulers would have sent these valuable objects as diplomatic gifts to trading partners far away, so that nobody could make use of them.

Η πρόταση του καθηγητή R. Janko είναι «πως τόσο οι σφραγίδες όσο και ο θησαυρός ήταν σύμβολα εξουσίας μιας μυκηναϊκής πόλης ονόματι Tinwanthos, η οποία έπαψε να υπάρχει και οι γυναίκες της οποίας υποδουλώθηκαν όταν ενσωματώθηκε στο βασίλειο της Πύλου. Οι ηγεμόνες της Πύλου θα είχαν στείλει τα πολύτιμα αυτά αντικείμενα σε μακρινούς εμπορικούς τους εταίρους, έτσι ώστε να μην μπορεί να χρησιμοποιηθούν από κανένα».

Η 3η συνάντηση του Μυκηναϊκού Σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2013, στις 19:00, στη Βρετανική Σχολή Αθηνών (Upper House, Σουηδίας 52). Η ομιλία θα δοθεί στα αγγλικά. Professor Richard Janko (University of Michigan) will present the topic “Linear B in Bavaria? From the Bernstorf treasure to the kingdom of Pylos.” This is the 3rd meeting of the Mycenaean Seminar. It will be on Thursday, 19th December 2013 at 7.00 p.m. in the British School at Athens (Upper House, 52 Souedias st.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου