Τρίτη, 30 Ιουνίου 2015

Κ.Π. Καβάφης, «Εις Iταλικήν παραλίαν». Constantine P. Cavafy, “On an Italian Shore”

Illustration: ©Steve Bell, 2015.

Ο Κήμος Μενεδώρου,                Ιταλιώτης νέος,
τον βίον του περνά        μέσα στες διασκεδάσεις·
ως συνειθίζουν τούτο                οι απ’ την Μεγάλη Ελλάδα
μες στα πολλά τα πλούτη                αναθρεμένοι νέοι.

Μα σήμερα είναι λίαν,                παρά το φυσικό του,
σύννους και κατηφής.                Κοντά στην παραλίαν,
με άκραν μελαγχολίαν                βλέπει που εκφορτώνουν
τα πλοία με την λείαν                εκ της Πελοποννήσου.

Λάφυρα ελληνικά·                        η λεία της Κορίνθου.

A σήμερα βεβαίως        δεν είναι θεμιτόν,
δεν είναι δυνατόν        ο Ιταλιώτης νέος
νάχει για διασκεδάσεις                καμιάν επιθυμίαν.

(Από τα Ποιήματα 1897-1933, Ίκαρος 1984)

Constantine P. Cavafy, On an Italian Shore

Mosaic from Caulonia, Calabria. Mosaico proveniente da Kaulon custodito al Museo Nazionale della Magna Grecia di Reggio Calabria.

The son of Menedoros,    Kimos, a Greek-Italian,
fritters his life away    in the pursuit of pleasure,
according to the common    practice in Magna Graecia
among the rich, unruly    young men of today.

Today, however, wholly    counter to his nature,
he’s lost in thought, dejected.    There on the shores he sees
with bitter melancholy    ship upon ship that slowly
disgorges crates of booty    from the Peloponnese.

Greek booty. Spoils of Corinth.

Today don’t be surprised    if it’s unsuitable,
indeed impossible,    for the Italicized
young man to dream of giving    himself to pleasure fully.

Translated by James Merrill.